HR and Recruitment in Norway: Key Vocabulary and Practices

Norway, renowned for its breathtaking landscapes and high quality of life, offers a vibrant and competitive job market. Navigating the Human Resources (HR) and recruitment processes in Norway requires an understanding of specific vocabulary, cultural nuances, and best practices. This article provides an in-depth guide to key Norwegian vocabulary, phrases, sentences, dialogues, and grammar points essential for anyone involved in HR or looking to get recruited in Norway. To enhance your understanding and fluency in business Norwegian, consider taking personalized lessons tailored to your needs. Register for 1 to 1 Private Business Norwegian Classes here: https://nlsnorwegian.no/private-classes-1-to-1-learn-norwegian/.

Introduction to HR and Recruitment in Norway

Human Resources (HR) and recruitment processes in Norway are characterized by their emphasis on rettferdighet (fairness), åpenhet (transparency), and ansattes velferd (employee welfare). Norwegian companies prioritize a healthy balanse mellom arbeid og fritid (work-life balance), likestilling (gender equality), and profesjonell utvikling (professional development). This creates a unique environment where both arbeidsgivere (employers) and ansatte (employees) can thrive.

Key Vocabulary

Common Nouns (Substantiv)

 • Arbeid (work)
 • Jobb (job)
 • Ansatt (employee)
 • Arbeidsgiver (employer)
 • Lønn (salary)
 • Kontrakt (contract)
 • Ferie (vacation)
 • Arbeidstid (working hours)
 • Søknad (application)
 • Intervju (interview)
 • Referanse (reference)
 • Fordeler (benefits)
 • Trening (training)
 • Utvikling (development)

Common Verbs (Verb)

 • Å ansette (to hire)
 • Å søke (to apply)
 • Å jobbe (to work)
 • Å lede (to manage)
 • Å utvikle (to develop)
 • Å lære (to learn)
 • Å evaluere (to evaluate)
 • Å forhandle (to negotiate)
 • Å planlegge (to plan)
 • Å kommunisere (to communicate)

Common Adjectives (Adjektiv)

 • Kvalifisert (qualified)
 • Erfaren (experienced)
 • Dyktig (skilled)
 • Motivert (motivated)
 • Pålitelig (reliable)
 • Fleksibel (flexible)
 • Effektiv (efficient)
 • Engasjert (engaged)

Recruitment Practices in Norway

The Recruitment Process

Job Posting (Jobbannonse)

In Norway, jobbannonser (job advertisements) are detailed and transparent. They often list specific kvalifikasjoner (qualifications) and erfaring (experience) required for the role. Additionally, they emphasize the company’s verdier (values) and arbeidskultur (work culture).

Example:

Vi søker en erfaren og dyktig prosjektleder til vårt team. Du må ha minst fem års erfaring innen prosjektledelse og være flink til å jobbe i team. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode arbeidsforhold.

Translation:

“We are looking for an experienced and skilled project manager to join our team. You must have at least five years of experience in project management and be good at working in teams. We offer competitive salary and good working conditions.”

Application (Søknad)

Candidates typically submit a CV (Curriculum Vitae) and a søknadsbrev (cover letter). The cover letter should be skreddersydd (tailored) to the job and highlight relevant ferdigheter (skills) and erfaringer (experiences).

Example:

Kjære [Navn],

Jeg ønsker å søke på stillingen som prosjektleder hos [Firmanavn]. Med min bakgrunn innen prosjektledelse og mine ferdigheter i teamarbeid, tror jeg at jeg kan bidra positivt til deres selskap.

Translation:

“Dear [Name],

I wish to apply for the position of project manager at [Company Name]. With my background in project management and my skills in teamwork, I believe I can contribute positively to your company.”

Screening and Selection (Utvelgelse)

The HR-avdeling (HR department) screens applications to korte ned (shortlist) candidates. This may involve initial telefonsamtaler (phone screenings) or videointervjuer (video interviews).

Example dialogue:

HR: “Kan du fortelle litt om din erfaring med prosjektledelse?
Can you tell me a bit about your experience with project management?

Kandidat: “Ja, jeg har jobbet som prosjektleder i fem år, hvor jeg har ledet flere store prosjekter innen IT-sektoren.
Yes, I have worked as a project manager for five years, leading several major projects in the IT sector.

Interviews (Intervjuer)

Norwegian intervjuer (interviews) can be quite structured. Common formats include panelintervjuer (panel interviews) and kompetansebaserte spørsmål (competency-based questions). Candidates should prepare to discuss their kvalifikasjoner (qualifications), erfaring (experience), and how they align with the company’s verdier (values).

Example:

Intervjuer: “Hvordan håndterer du konflikter i et team?
How do you handle conflicts in a team?

Kandidat: “Jeg prøver alltid å løse konflikter ved å kommunisere åpent og finne en løsning som alle kan være enige om. Jeg tror på viktigheten av samarbeid og forståelse.
I always try to resolve conflicts by communicating openly and finding a solution that everyone can agree on. I believe in the importance of cooperation and understanding.

Reference Checks (Referansesjekk)

Employers often conduct thorough referansesjekk (reference checks) before making a job offer. It’s important to provide credible referanser (references) who can vouch for your professional experience and character.

Example:

Vi vil gjerne snakke med noen av dine tidligere arbeidsgivere. Kan du gi oss noen referanser?
We would like to speak with some of your previous employers. Can you provide us with some references?

Job Offer (Tilbud)

Once a candidate is selected, they receive a job offer detailing the terms of employment, including lønn (salary), fordeler (benefits), and arbeidsforhold (working conditions). Candidates are encouraged to review the offer carefully and negotiate if necessary.

Example:

Vi er glade for å tilby deg stillingen som prosjektleder med en årlig lønn på 600,000 NOK og gode fordeler som helseforsikring og pensjonsordning.
We are pleased to offer you the position of project manager with an annual salary of 600,000 NOK and benefits such as health insurance and a pension scheme.

Cultural Considerations in Norwegian Workplaces

Work-Life Balance (Balanse mellom arbeid og fritid)

Norwegians highly value a balanced life. The typical arbeidsuke (workweek) is 37.5 hours, and there is a strong emphasis on leaving work on time. Flexibility is often offered, and many companies provide the option to jobbe hjemmefra (work from home).

Equality and Inclusion (Likestilling og inkludering)

Gender equality is a significant focus in Norwegian workplaces. Companies strive to create an inkluderende miljø (inclusive environment) where everyone has equal opportunities regardless of gender, ethnicity, or background. Foreldrepermisjon (parental leave) is generous, promoting shared responsibilities between parents.

Professional Development (Profesjonell utvikling)

Norwegian employers invest in their employees’ professional growth. Regular opplæring (training) and utviklingsmuligheter (development opportunities) are provided to help employees advance their skills and careers.

Example Dialogue: Applying for a Job

Kandidat: “Hei, jeg heter Maria og jeg ønsker å søke på stillingen som markedsføringsleder.
Hi, my name is Maria and I wish to apply for the position of marketing manager.

HR: “Hei Maria, hyggelig å møte deg. Kan du fortelle litt om din bakgrunn og erfaring?
Hi Maria, nice to meet you. Can you tell me a bit about your background and experience?

Kandidat: “Selvfølgelig. Jeg har en mastergrad i markedsføring fra Universitetet i Oslo, og jeg har jobbet som markedsføringsspesialist i fem år. I min forrige jobb ledet jeg flere vellykkede kampanjer og økte selskapets synlighet på sosiale medier med 30%.
Of course. I have a master’s degree in marketing from the University of Oslo, and I have worked as a marketing specialist for five years. In my previous job, I led several successful campaigns and increased the company’s visibility on social media by 30%.

HR: “Det høres imponerende ut. Hva motiverer deg til å søke på denne stillingen hos oss?
That sounds impressive. What motivates you to apply for this position with us?

Kandidat: “Jeg er imponert over selskapets verdier og hvordan dere prioriterer både ansattes velferd og innovasjon. Jeg tror mine ferdigheter og erfaring passer godt med hva dere ser etter.
I am impressed by the company’s values and how you prioritize both employee welfare and innovation. I believe my skills and experience align well with what you are looking for.

HR: “Flott å høre. Vi skal gjennomgå alle søknadene og komme tilbake til deg innen to uker.
Great to hear. We will review all the applications and get back to you within two weeks.

Grammar Points

Verbs and Tenses (Verb og Tider)

In Norwegian, verbs change depending on the tense. For instance, å søke (to apply) in different tenses:

 • Presens (Present): Jeg søker (I apply)
 • Preteritum (Past): Jeg søkte (I applied)
 • Perfektum (Present Perfect): Jeg har søkt (I have applied)

Pronouns (Pronomen)

Understanding pronouns is crucial in forming sentences:

 • Jeg (I)
 • Du (You)
 • Han/Hun (He/She)
 • Vi (We)
 • Dere (You all)
 • De (They)

Adjectives and Agreement (Adjektiv og Enighet)

Adjectives in Norwegian agree with the nouns they describe in gender and number:

 • En dyktig ansatt (a skilled employee)
 • Et dyktig team (a skilled team)
 • Dyktige ansatte (skilled employees)

Useful Phrases in HR Context

 • Kan du beskrive din arbeidserfaring? (Can you describe your work experience?)
 • Hva er dine sterkeste ferdigheter? (What are your strongest skills?)
 • Hvor ser du deg selv om fem år? (Where do you see yourself in five years?)
 • Hvordan håndterer du stress på jobben? (How do you handle stress at work?)
 • Kan du gi oss noen eksempler på tidligere prosjekter du har ledet? (Can you give us some examples of previous projects you have led?)

Conclusion

Navigating the HR and recruitment landscape in Norway requires an understanding of the key vocabulary, practices, and cultural nuances. By familiarizing yourself with these aspects, you can effectively engage with Norwegian employers and make a positive impression in the job market. Embrace the values of rettferdighet, åpenhet, and balanse mellom arbeid og fritid that define Norwegian workplaces, and you’ll be well on your way to a successful career in Norway. To further enhance your understanding and fluency in business Norwegian, consider enrolling in personalized lessons that cater to your specific needs. Register for 1 to 1 Private Business Norwegian Classes here: https://nlsnorwegian.no/private-classes-1-to-1-learn-norwegian/.

If you want to learn Norwegian, you can register for classes here. We look forward to hearing from you and helping you become fluent in Norwegian.

Refer a friend and get $150. Join the program here

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *